юни 092020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева“, по две обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03528-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=981662&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=981664&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 9 13:58:15 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 9 13:58:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 9 13:58:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Jul 15 13:48:13 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Jul 30 12:21:07 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Aug 7 13:36:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Aug 7 13:36:32 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Aug 7 13:36:41 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Aug 7 13:36:50 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Aug 7 13:36:59 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Sep 29 14:01:25 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП № 1 Time stamp: Sep 29 14:01:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Възлагателно писмо по ОП № 1 Time stamp: Sep 29 14:01:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Договор по ОП № 2 Time stamp: Sep 29 14:01:52 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Възлагателно писмо по ОП № 2 Time stamp: Sep 29 14:02:00 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Обявление за приключен договор с „Симид Агро“ ЕООД по ОП №1 Time stamp: Oct 07 20:49:06 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Обявление за приключен договор с „Мира Фууд“ ЕООД по ОП №2 Time stamp: Oct 07 20:49:11 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)