Полезна информация

 


УКАЗАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ

В А Ж Н О !

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО, ПОЛУЧЕНО ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ВИ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ РЕКВИЗИТИ:

  1. АМБУЛАТОРЕН НОМЕР И ДАТА.
  2. ИМЕ НА ДЕТЕТО.
  3. ДИАГНОЗА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО.
  4. ПЕРИОД НА БОЛЕДУВАНЕ.
  5. ДАТА, НА КОЯТО СЛЕДВА ДЕТЕТО ДА ЗАПОЧНЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
  6. ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ЛЕКАР.
  7. ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ, КОЕТО ПРОТИЧА В КРАЯ НА ДАДЕН МЕСЕЦ И НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩИЯ, НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДВЕ МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ.
  8. НА КОНТРОЛНИЯ ПРЕГЛЕД, ЛЕКУВАЩИЯТ ЛЕКАР ИЗДАВА БЕЛЕЖКА, ЧЕ „ДЕТЕТО Е КЛИНИЧНО ЗДРАВО И НЯМА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН”.

МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ДА ОТРАЗЯВА ТЕЗИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА И ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА ПРОПУСКИ НА МЯСТО!


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЛОВДИВ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Приложение 1 – Карта на услугите
Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги