Полезна информация

 

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ, НА ДЕЦАТА ОТ

ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Уважаеми родители,

Съгласно Правилника за дейността на ДГ“Таня Савичева“ за 2021/ 2022 година , Ви информираме  за следното:

Чл.30.(1) Децата  записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2)                Съгласно § 1., т.10  от Допълнителните разпоредби на Закон за семейни помощи за децата, уважителни причини за допуснати отсъствия от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование са налице, ако:

 1. за отсъствията е представена медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва;
 2. отсъствията са до 10 дни за периода 15 септември – 31 май с уведомление от родителя;
 3. отсъствията са за периода 1 юни – 14 септември.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.

 (4) Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с предварително писмено уведомяване от страна на родителите.

1.Заявление   за отсъствие на детето по семейни причини се приема, когато е подадено най-малко един ден по-рано и заведено в дневник за входящия кореспонденция на ДГ. Допустими са забавяния само при непредвидено възникнал здравословен и/или друг проблем и при спазване изискванията за информиране до 8.30ч.в първия ден на отсъствието.

(5) Отсъствията по здравословни причини се удостоверява с медицинска бележка./Форма 120/

(6)Учителите на децата подлежащи на задължително предучилищно образование водят  „Форма за отсъствията на децата“.

(7) Децата от записани за задължително предучилищно образование могат да посещават детска градина в дните обявени за ваканция.

(8) За периода 15.09.-31.05. на следващата година  информацията за записаните деца в групите за задължителна подготовка, се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия/ отсъствия, за които няма  уважителни причини/ на децата, подлежащи на задължително обучение.

 1. Ако в рамките на един месец за периода по ал.(8) са допуснати отсъствия за повече от 3 дни от дете, за които няма уважителни причини/.
 2. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.

(9) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

 1. Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 9.
 2. Отсъствията по ал. 9 са отсъствия по уважителни причини.

От Ръководството


 

УКАЗАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ

В А Ж Н О !

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО, ПОЛУЧЕНО ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ВИ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ РЕКВИЗИТИ:

 1. АМБУЛАТОРЕН НОМЕР И ДАТА.
 2. ИМЕ НА ДЕТЕТО.
 3. ДИАГНОЗА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО.
 4. ПЕРИОД НА БОЛЕДУВАНЕ.
 5. ДАТА, НА КОЯТО СЛЕДВА ДЕТЕТО ДА ЗАПОЧНЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
 6. ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ЛЕКАР.
 7. ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ, КОЕТО ПРОТИЧА В КРАЯ НА ДАДЕН МЕСЕЦ И НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩИЯ, НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДВЕ МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ.
 8. НА КОНТРОЛНИЯ ПРЕГЛЕД, ЛЕКУВАЩИЯТ ЛЕКАР ИЗДАВА БЕЛЕЖКА, ЧЕ „ДЕТЕТО Е КЛИНИЧНО ЗДРАВО И НЯМА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН”.

МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ДА ОТРАЗЯВА ТЕЗИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА И ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА ПРОПУСКИ НА МЯСТО!


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЛОВДИВ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Приложение 1 – Карта на услугите
Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги