Полезна информация

 

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД, ВИ НАПОМНЯМЕ СЛЕДНОТО:

 1.НЕ СЕ ЗАПЛАЩА НИКАКВА ТАКСА, АКО ДЕТЕТО ОТСЪСТВА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ, АКО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА 5 РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ КРАЯ НА МЕСЕЦА, ПРЕДШЕСТВАЩ МЕСЕЦА/ТЕ, ПРЕЗ КОИТО ДЕТЕТО ЩЕ ОТСЪСТВА. ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК.

 2.ДЕЦАТА ОТ ПВГ-5 И ПВГ-6 МОГАТ ДА ОТСЪСТВАТ И ПРЕЗ М. ЮНИ БЕЗПРИЧИННО, ТЪЙ КАТО НЕ Е ПРОСЛЕДЯВАН ПЕРИОД, заплащат такса – 48.00лв.

3.КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ ОСТАВА – ДО 10-ТО ЧИСЛО. ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ, МОЖЕ ДА ЗАПЛАЩАТЕ ТАКСАТА И ПО БАНКОВ ПЪТ – ДО 10-ТО ЧИСЛО


УКАЗАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ

В А Ж Н О !

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО, ПОЛУЧЕНО ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ВИ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ РЕКВИЗИТИ:

  1. АМБУЛАТОРЕН НОМЕР И ДАТА.
  2. ИМЕ НА ДЕТЕТО.
  3. ДИАГНОЗА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО.
  4. ПЕРИОД НА БОЛЕДУВАНЕ.
  5. ДАТА, НА КОЯТО СЛЕДВА ДЕТЕТО ДА ЗАПОЧНЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
  6. ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ЛЕКАР.
  7. ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ, КОЕТО ПРОТИЧА В КРАЯ НА ДАДЕН МЕСЕЦ И НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩИЯ, НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДВЕ МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ.
  8. НА КОНТРОЛНИЯ ПРЕГЛЕД, ЛЕКУВАЩИЯТ ЛЕКАР ИЗДАВА БЕЛЕЖКА, ЧЕ „ДЕТЕТО Е КЛИНИЧНО ЗДРАВО И НЯМА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН”.

МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ОТ ОБЩО-ПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ДА ОТРАЗЯВА ТЕЗИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА И ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА ПРОПУСКИ НА МЯСТО!


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЛОВДИВ

  Решение на Общински съвет

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Приложение 1 – Карта на услугите
Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги


ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
ІІІ и ІV

ДГ“Таня Савичева“всеки месец подава справка за отсъствията на децата от подготвителните групи, чрез информационна система към МОН

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

че в изпълнение на чл.10 от Наредба №5/ 03.06.2016г. за предучилищното образование и във връзка с чл.28 ал.1 и ал.2 от Правилника за дейността на ДГ“Таня Савичева“:
/1/ Децата от подготвителните възрастови групи, записани в целодневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
/2/Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с предварително писмено уведомяване от страна на родителите или най-късно в първия ден от отсъствието на детето. Извън тези случаи, отсъствие на децата от подготвителните възрастови групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.
/3/ При отсъствие на дете от подготвителна група, по неуважителни причини, повече от 3 дни през месеца,директорът
уведомява РДСП – Пловдив.
Директор:
/Кр. Малинова/