Заплащане на такси

 

С  Ъ  О  Б  Щ  E  Н  И  Е

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА ДЕЦАТА  ЗАПИСАНИ В ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“

 

        Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с Решение № 90, взето с Протокол № 6 от  24. 03. 2022 г., на Общински съвет – Пловдив, считано от  01.04.2022 г., отпадат таксите,  заплащани от родителите за посещение на детска градина.

 

От Ръководството