Полезна информация

 

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ, НА ДЕЦАТА ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Уважаеми родители,

Във връзка с Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.), Ви информираме, че:

 1. През учебната 2020 – 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в детска градина в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват за определен период посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.
 2. Заповедта на  министъра на образованието и науката  се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.
 3. Децата могат да отсъстват по уважителни причини, за определен период посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община, по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

От Ръководството


УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД, ВИ НАПОМНЯМЕ СЛЕДНОТО:

 1.НЕ СЕ ЗАПЛАЩА НИКАКВА ТАКСА, АКО ДЕТЕТО ОТСЪСТВА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ, АКО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА 5 РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ КРАЯ НА МЕСЕЦА, ПРЕДШЕСТВАЩ МЕСЕЦА/ТЕ, ПРЕЗ КОИТО ДЕТЕТО ЩЕ ОТСЪСТВА. ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК.

 2.ДЕЦАТА ОТ ПВГ-5 И ПВГ-6 МОГАТ ДА ОТСЪСТВАТ И ПРЕЗ М. ЮНИ БЕЗПРИЧИННО, ТЪЙ КАТО НЕ Е ПРОСЛЕДЯВАН ПЕРИОД, заплащат такса – 48.00лв.

3.КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ ОСТАВА – ДО 10-ТО ЧИСЛО. ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ, МОЖЕ ДА ЗАПЛАЩАТЕ ТАКСАТА И ПО БАНКОВ ПЪТ – ДО 10-ТО ЧИСЛО


УКАЗАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ

В А Ж Н О !

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО, ПОЛУЧЕНО ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ВИ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ РЕКВИЗИТИ:

 1. АМБУЛАТОРЕН НОМЕР И ДАТА.
 2. ИМЕ НА ДЕТЕТО.
 3. ДИАГНОЗА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО.
 4. ПЕРИОД НА БОЛЕДУВАНЕ.
 5. ДАТА, НА КОЯТО СЛЕДВА ДЕТЕТО ДА ЗАПОЧНЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
 6. ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ЛЕКАР.
 7. ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ, КОЕТО ПРОТИЧА В КРАЯ НА ДАДЕН МЕСЕЦ И НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩИЯ, НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДВЕ МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ.
 8. НА КОНТРОЛНИЯ ПРЕГЛЕД, ЛЕКУВАЩИЯТ ЛЕКАР ИЗДАВА БЕЛЕЖКА, ЧЕ „ДЕТЕТО Е КЛИНИЧНО ЗДРАВО И НЯМА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН”.

МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ОТ ОБЩО-ПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ДА ОТРАЗЯВА ТЕЗИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В МЕДИЦИНСКАТА БЕЛЕЖКА И ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА ПРОПУСКИ НА МЯСТО!


РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЛОВДИВ

  Решение на Общински съвет

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Приложение 1 – Карта на услугите
Приложение 2 – Информация за същността на социалните услуги


ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ,
НА ДЕЦАТА ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ДГ“Таня Савичева“ всеки месец подава справка за отсъствията на децата от ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ , чрез информационна система към МОН

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

че в изпълнение на чл.10 от Наредба №5/ 03.06.2016г. за предучилищното образование и във връзка с чл.28 ал.1 и ал.2 от АНЕКС  към Правилника за дейността на ДГ“Таня Савичева“:

чл. 28. ал. 1.  Децата  записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

 чл. 28. ал. 2.  Отсъствията на децата по ал. 1  през учебно време по семейни причини за учебната 2020 – 2021 година са допустими за не повече от 20 дни за съответната учебна година с предварително писмено уведомяване от страна на родителите. Извън тези случаи, отсъствие е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите когато присъствения процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.

От Ръководството