Апр. 022021
 
Поименен състав на обществения съвет към ДГ „Таня Савичева“ :

 

Основни членове:

Славина Кабранова- гл. експерт в отдел „Образование“-представител на Община Пловдив

(име, фамилия)                    (финансиращ орган)

Цветелина Енева  – Председател на ОС- представител на родителите

(име,  фамилия)

Веселина Славова – представител на родителите

(име,  фамилия)

Соня Георгиева- Цанева  – представител на родителите

(име, фамилия)

Ива Георгиева – представител на родителите

(име  фамилия)

 

Резервни членове:

Веляна Сапунарова-  инспектор  в отдел „Образование“-представител на Община Пловдив

(име, фамилия)                    (финансиращ орган)

Ангелина Христова – представител на родителите

(име  фамилия)