Окт. 222020
 

Поименен състав на обществения съвет към ДГ „Таня Савичева“ :

Основни членове:

Славина Кабранова- гл. експерт в отдел „Образование и бизнес развитие“-представител на Община Пловдив

(име, фамилия)                    (финансиращ орган)

Цветелина Енева  – Председател на ОС- представител на родителите

(име,  фамилия)

Веселина Славова – представител на родителите

(име,  фамилия)

Ваня Инджова – представител на родителите

(име  фамилия)

Соня Цанева  – представител на родителите

(име, фамилия)

 

 

Резервни членове:

Веляна Сапунарова-  инспектор  в отдел „Образование и бизнес развитие“-представител на Община Пловдив

(име, фамилия)                    (финансиращ орган)

Ива Георгиева- представител на родителите

(име,  фамилия)

Ангелина Христова – представител на родителите

(име  фамилия)