Мар. 252019
 

1. Обявление Time stamp: Mar 25 14:29:02 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Заповед Time stamp: Apr 4 13:59:56 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

Изх.№ РД-20-120
25.03.2019год.

Учебно заведение : ДГ“Таня Савичева“
код по админ: 1690610
адрес: Пловдив ЖК“Тракия“ ул.“Григор Божков“

ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод „ и „Училищно мляко” за учебните  2019г./2020г. , 2020г./ 2021г. и 2021г./2022г. , съгласно Постановление № 32 от 22.02.2019 , обнародвано в Държавен вестник  брой № 18 от 01.03.2019г   и Постановление №38 от 01.03.2019г. обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г. , за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” приета с постановление №251 на МС от 2016 г (обн.,ДВ,бр.77 от 2016г.;изм.и доп.,бр.89 от 2016г.,бр 36 и 55 от 2017г. и бр. 43,53 и 97 от 2018г.)

1.    Срока за набиране на предложенията  е от 25.03.2019г.до 03.04.2019г.(минимум 7 дни)
2.    Броя на децата попадащи в целевата група по админ в учебното/детско  заведение е 235
3.    Учебните години за които ще се извършват доставките са : 2019г./2020г., 2020г./2021г. и 2021г./2022г.
4.    Максималният брои доставки за всяка учебна година е  до 50 доставки по съответната схема
Изисквания към кандидатите за участие:
1.    Заявителят да разполага минимум с 1 бр. обекти за производство и/или търговия с храни, регистрирани съгласно нормативните изисквания  по чл. 12 от Закона за храните и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта, както и заверено копие от удостоверението за регистрацията му от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)
2.    Заявителят следва да разполага с минимум едно транспортно средство, предназначено за транспорт на хранителни продукти . Доказва се с представяне на договор за покупка/наем/лизинг, копие от талона на автомобила и копие от регистрацията му, съгласно Закона за българска  агенция по безопасност на храните
3.    Заявителят да представи договор,предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването по чл.9,ал1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин- за Схема „Училищен плод”
4.    Заявителят да предостави копие от сертификата за производство по БДС стандарт на млечните продукти,които ще бъдат доставяни по Схема „ Училищно мляко”
5.    Заявителят да представи договор,предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител,който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13,ал.1,т.2 по Схема „Училищно мляко”
6.    Заявителят да представи  писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство,отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13,ал.1,т3. По Схема „Училищно мляко”
7.    Заявителят да предостави мостри на опаковките на млякото и млечните продукти,които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл.10,ал.1,3 и 5 за Схема „Училищно мляко”

Забележка:  Заявителят лично или чрез упълномощен от него представител подават предложението в посоченият по горе срок.Предложенията получени след срока , не се разглеждат.

Дата:25.03.2019год.                                                        Директор:
Красимира Енчева Малинова
Печат и подпис