Ян. 292019
 

                                   ДЕТСКА ГРАДИНА „ ТАНЯ САВИЧЕВА”

                        Община  Пловдив ; ЖР  Тракия   ул.„Григор Божков” № 15

                        Тел:032/682 456; 0877765523 Е-mail: t.savicheva@dg.plovdiv.bg     

                                                                                        

 

 1. 1. Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

 • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
  Директорът на детската градина

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.


За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

 1. Такси или цени.

Не се дължат

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.


        Отказът се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд.

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

t.savicheva@dg.plovdiv.bg     

/електронен адрес на институцията/

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата

 

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице