Проекти

 

unnamed

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

През 2021 година ДГ “Таня Савичева“ участва по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1„Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти”.


unnamed

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

От 2019 година ДГ “Таня Савичева“ участва по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 2- Възстановяване на средства за защитена ПКС.


act

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ДГ “Таня Савичева“ участва по  проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове :

  •    По  дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане( месечни, целеви  и еднократни), по реда на наредба №рд 07- 5/ 2008 г. ( целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)
  •    По дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

Участие на ДГ “Таня Савичева“ в Национални програми и други:

1 2 3

 

През 2021 година ДГ “Таня Савичева“ участва в конкурс в Националната кампания на МОСВ и ПУДООС/ Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/„Чиста околна среда- 2021 г.“ на тема:“Обичам природата – и аз участвам“ и беше одобрена и класирана с проект на тема „ Динамична еко-пътека“ с вх.№ЧОС2021-425/15.01.2021 г. с осигурено финансиране за реализация на проекта.


Национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение на Министерски съвет

  • Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – 2021 година;
  • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2021 година;
  • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“– 2017 г., 2018 г., 2019г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.

min_zemedelie

Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“;


Всяка година ДГ “Таня Савичева“ кандидатства с проект ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ /Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища/.