Квалификации

 

Осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Актуална информация за предстоящи обучения в ДГ „ Таня Савичева“,  осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми.

Тема на обучението: Място на провеждане: Период на провеждане: Начален и краен час: Наименование на обучителната организация: Брой педагогически специалисти
„Стратегии за ефективно партньорство между образователната институция и семейството“ присъствено

ДГ “Таня Савичева“

 

 

дистанционна част

22.04.2023 г.-

 

 

 

23.04.2023 г. – 23.05.2023 г.

9:00 ч. –

16:00 ч.

„Европлам консулт“ ЕООД 13

 


Информация относно осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Актуална информация за предстоящи обучения в ДГ „ Таня Савичева“,  осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми.

Тема на обучението:

 

Място на провеждане:

 

Период на провеждане:

 

Начален и краен час:

 

Наименование на обучителната организация:

 

Брой педагогически специалисти
„МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП” в детска градина Дистанционна

форма на обучение

17.03.2023 г.-30.04.2023 г.

 

–––– „Дидаско груп” ЕООД провежда съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев” 3
„ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП” в детска градина Дистанционна

форма на обучение

17.03.2023 г.-30.04.2023 г.  

 

–––-

„Дидаско груп” ЕООД провежда съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев” 9

 


КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, съгласно чл.223 от ЗПУО – минимум 16 академични часа

Вътрешноинституционална квалификация

Тема Форма на обучение Целева група Брой участници Брой академични часове Срок / период на провеждане Място на провеждане Вътрешно- институционален обучител Отговорник за провеждане на обучението
1 Семейството- фактор за социализацията на децата. Връзка между родителски тип общуване и емоционално- социалното състояние на детето. Кръгла маса ПС 18 2 IX ДГ Т. Балабанова Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

2 Обсъждане на критерии и показатели за определяне на социалната компетентност на децата.

/ изработване на примерна карта/

Дискусия ПС 18 2 X ДГ Т. Балабанова/ Н. Мачева- Николова Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

3 Социално развитие в ПУВ. Етапи на психосоциалното развитие на децата.

 

Семинар 18 2 X ДГ А. Пепеланова/

М. Генч

Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

4 Развиване на социалните умения у децата в ДГ в партньорство с родителската общност. Дискусия ПС 18 2 XI ДГ Н. Мачева- Николова /  Даниела Турлакова

 

Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

5 Социален етикет. Социални връзки в ранна възраст. Семинар ПС 18 2 XI ДГ Ив. Иванов/

М. Бойчинова- Стоянова

Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

6 Език и социални умения. Комуникативна компетентност. Лекция ПС 18 2 XII ДГ Е. Мавродиева/

Ш. Шевкед

Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

7 Художествената литература като мощно средство за формиране на социални компетентности у детето в ПУВ. Дискусия ПС 18 2 I ДГ А. Петкова/

С. Димова

Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

8 Социално развитие на детето в играта. Семинар ПС 18 2 II ДГ Р. Станчева/

Г. Тончева

Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

9 Игрови ситуации за развиване на социалната компетентност на децата от ПУВ. Практикум ПС 18 2 II ДГ Т. Балабанова

/А. Пепеланова

 

Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

10 Обогатяване на детските емоции и социалната компетентност на децата, чрез театрализираните игри. Тренинг ПС 18 2 III ДГ Ел. Стоянова/

З. Ненкова

Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

11 Ролята на музиката върху развитието и социалните умения на подрастващите.

 

Тренинг ПС 18 2 IV ДГ Т. Герова/ Р. Чекова Гл. Учител

Екип: Учебна дейност

12 Анализ на резултатите за нивото на социална компетентност у децата в края на учебната година. Семинар ПС 18 2 V ДГ Т. Балабанова Гл. Учител

Екип: Учебна дейност